Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 5/5/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Ανάθεση εντολής σε νομικό.72/2023
2Διαγραφή χρηματικού καταλόγου.73/2023

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 5/5/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4148/5-5-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.