Πίνακας θεμάτων της 18ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 29/6/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Ανάθεση εντολής σε νομικό.102/2023

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 29/6/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6535/28-6-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.