Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 27/05/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης:

27/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2 μ.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4875/27-05-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγγραφες απόψεις του Δήμου Άργους Ορεστικού επί της με αριθ. κατάθεσης 671/13-5-2022 προδικαστικής προσφυγής της ένωσης οικονομιών φορέων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» – «ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ» – «ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κατά της με αριθμό 93/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.136/2022