Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 13/09/2022 στις 13:00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης:  13/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8839/13-09-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναγγελία προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25,0 kVA με αριθμό 27847035-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του / της ακινήτου /εγκατάστασης στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου στο Άργος Ορεστικό (φωτισμός εισόδου)», προϋπολογισμού 799,63 €.230/2022