Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 06/05/2022 και ώρα 2 μ.μ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία τηςκατεπείγουσαςσυνεδρίασης:

06/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2μ.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3907/06-05-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του /της ακινήτου/εγκατάστασης στη διεύθυνση Ο.Τ. 135 Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 1.213,95€ και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης.113/2022