Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 14/10/2022

ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡ. 35/2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:  14/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10049/10-10-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων των Κ.Α. «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».245/2022
2Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.246/2022
3Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δή­μου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022.247/2022
4Ακύρωση της υπ’ αρ. 154/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση ή μη του 4ου πρακτικού δημοπράτησης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο: “Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Άργους Ορεστικού”».248/2022
5Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Άργους Ορεστικού».249/2022
6Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.250/2022