Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 26/10/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 26/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10455/21-10-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Εξωδικαστικός συμβιβασμός σε αγωγή που στρέφεται κατά του Δήμου Άργους Ορεστικού.251/2022
2Αποδοχή της επιχορήγησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859) .252/2022
3 Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 2.563.437,39 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).253/2022
4 Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δ. Ε. Ίωνα Δραγούμη», προϋπολογισμού 1.636.456,11 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).254/2022
5Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 806.451,61 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).255/2022
6Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού» προϋπολογισθείσας δαπάνης 446.400,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.256/2022
7Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων των Κ.Α. «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».257/2022
8 Ανάθεση εντολής σε νομικούς.258/2022