Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 7/11/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 37η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 7/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10888/3-11-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».259/2022
2Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».260/2022
3Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων 2022, του Δήμου Άργους Ορεστικού.261/2022
4Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας τροφίμων 2022, του Δήμου Άργους Ορεστικού.262/2022
5Έκτακτη επιχορήγηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.263/2022
6 Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 50.000,00€ από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.264/2022
7Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.265/2022
8Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη 2021».266/2022
9Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού.267/2022