Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 21/11/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 38η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 21/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11434/17-11-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού.268/2022
2Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ενεργειακή αναβάθ­μιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού».269/2022
3Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».270/2022
4Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».271/2022
5Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».272/2022
6Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού».273/2022
7Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή-ανάπλαση αύλειων χώρων Δημοτικού Σχολείου Κωσταραζίου και 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».274/2022
8Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη πράξης του Δήμου Άργους Ορεστικού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ» και β) Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.275/2022
9Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών Τ.Δ Δήμου Άργους Ορεστικού».276/2022
10Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών Τ.Δ Δήμου Άργους Ορεστικού».277/2022
11Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 806.451,61 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών).278/2022
12Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού».279/2022
13Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την παγία προκαταβολή υπαλλήλου του Δήμου.280/2022