Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 23/11/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 39η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 23/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11511/18-11-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τελών και δικαιωμάτων έτους 2023.281/2022
2Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Άρση καταπτώσεων και καθαρισμοί τάφρων και πρανών δημοτικών δρόμων από θεομηνία, τμημάτων του οδικού δικτύου των ΤΚ Λακκωμάτων, Μελανθίου, Σπηλαίων και Καστανοφύτου».282/2022
3Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.283/2022