Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 6/12/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 41η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 06/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 12109/2-12-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού και των νομικών προσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023» για την ΟΜΑΔΑ Ζ-ΥΠΟΟΜΑΔΑ Κρασί Τσίπουρο (Εορτή Πρωτοχρονιάς – Καθαράς Δευτέρας – Καστανογιορτη.285/2022
2Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».286/2022
3Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού».287/2022
4Έγκριση ή μη 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού».288/2022
5 Ανάθεση εντολής σε νομικούς.289/2022