Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 21/06/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 21/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 56634/16-6-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Άργους Ορεστικού» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» στο πλαίσιο της με κωδικό 14.30.1.2 πρόσκλησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.151/2022
2Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», για τη χρηματοδότηση της Αναθεώρησης των Εργασιών του έργου, ποσού 29.740,17€ (με Φ.Π.Α.)152/2022
3Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού.»153/2022
4Έγκριση ή μη του 4ου πρακτικού δημοπράτησης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Άργους Ορεστικού».154/2022
5Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανημάτων – Εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 392.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.155/2022
6Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 1.267.366,90€ πλέον ΦΠΑ 24%.156/2022
7Έγκριση του 1ου και του 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 και 12m3», προϋπολογισμού 233.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.157/2022
8Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργων που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Άργους Ορεστικού.158/2022
9Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης υποέργων του ΕΣΠΑ.159/2022
10Έγκριση μετακίνησης αιρετών.160/2022