Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 16/12/2022

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 44η/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 12557/12-12-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού οικ. έτους 2023.296/2022
2 Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 2.563.437,39 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).297/2022
3 Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων Δ. Ε. Ίωνα Δραγούμη», προϋπολογισμού 1.636.456,11 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).298/2022
4Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.299/2022