Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 16/01/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 16/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 265/12-01-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.1/2023
2Έγκριση της με αριθ.3/2023  μελέτης και της υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Άξονα Προτεραιότητας 14: “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 14.6ii.30.17-19, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6659.2/2023
3Έγκριση μετακίνησης οχημάτων εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.3/2023
4Έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του έργου:  «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 806.451,61 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.4/2023
5Έγκριση του 4ου πρακτικού δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού», εκτιμώμενης αξίας 201.330,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).5/2023
6Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΕΛ Άργους Ορεστικού».6/2023
7Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.7/2023
8Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 1 Φ/Σ με πολυτελείας στον Υ/Σ 1 2 στο Ανθηρό», προϋπολογισμού 48,36 €.8/2023
9Έγκριση εκτέλεσης του έργο: «Παραλλαγή μετατόπιση δικτύου Χ/Τ στον Υ/Σ 112 Άργους Ορεστικού λόγω παρεμπόδισης», προϋπολογισμού 974,21 €.9/2023
10Ανάθεση εντολής σε νομικό.10/2023
11Έγκριση της αριθ. 45/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. με θέμα:  «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α.Ο.)».11/2023
12Έγκριση της αριθ. 46/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. με θέμα:  «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2023».12/2023
13Έγκριση μετακίνησης αιρετών.13/2023