Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 25/01/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 25/01/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 657/20-01-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για υπηρεσιακές ανάγκες.15/2023
2Αποδοχή απόφασης ένταξης, καθορισμός συστήματος δημοπράτησης, έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού, Δήμου Άργους Ορεστικού», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα “Βελτίωση οδικής ασφάλειας», Δράση 16631 “Πρόγραμμα ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο” η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.16/2023
3Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Αμμουδάρας», το οποίο είναι ενταγμένο στο  Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020», ΔΡΑΣΗ 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036125876.17/2023
4Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Ίωνος Δραγούμη, ΤΚ Κωσταραζίου»,  ενταγμένου στοΠρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020», ΔΡΑΣΗ 4.3.4«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. καιμε κωδικόΟΠΣΑΑ 0035999270.18/2023
5Έγκριση του  απολογισμού και προέλεγχος του  ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2021 του Δήμου Άργους Ορεστικού.19/2023
6Έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός έδρας.20/2023
7Έγκριση μετακίνησης αιρετών.21/2023