Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 8/2/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης  8/2/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1169/3-2-2023

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Υποβολή αίτησης στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού.7/2023
2Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Άργους Ορεστικού στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία: «Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια». 8/2023
3Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 280,84 τ.μ. στην “ΜΠΙΖΙΟΣ Σ.& ΣΙΑ Ε.Β.Ε.Ε.” στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού για επέκταση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.9/2023
4Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 87.400 τ.μ. για κατασκευή θερμοκηπίου και αγροτικής αποθήκης.10/2023
5Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 18.801,27 τ.μ. των αριθμ. 1063μδ, 1063με, 1063μστ στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού στην GES BIOGAS Ι.Κ.Ε. για αναπτυξιακό σκοπό (ίδρυση και εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοαερίου).11/2023
6Παραχώρηση Δημόσιας Δασικού χαρακτήρα έκτασης εμβαδού 4.093,60 τ.μ. στην Κουτλή Βασιλική του Αντωνίου στη θέση “ΠΟΥΤΣΙΒΑΛΩ” του αγροκτήματος Πετροπουλακίου για την κατασκευή πρόχειρου σταυλικού καταλύματος.12/2023
7Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού13/2023
8Επικύρωση  πρακτικών  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.14/2023
9Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου Δήμου Άργους Ορεστικού».15/2023
10Έγκριση  του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου  Κανονισμού  Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών  του έργου: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος τμήματος δημ . οδού Βογατσικού- Πλατανιάς Δήμο Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού  Διαλεκτού-Σήμαντρου όρια Νομού».16/2023
11Έγκριση  του  3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Πρωτοκόλλου  Κανονισμού  Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους  Ορεστικού με Νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».17/2023
12Έγκριση  3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού»18/2023
13Έγκριση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης σε οκτώ τοπικές κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού».19/2023
14Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Νέου Προγράμματος LEADER (ΣΣ ΚΑΠ) της Αναπτυξιακής Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ).20/2023
15Ορισμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα μετέχουν στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.21/2023
16Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός αρμοδίων οργάνων του Δήμου για το έτος 2023.22/2023
17Εγγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.23/2023
18Κατάργηση  άδειας καντίνας.24/2023
19Έγκριση ή μη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου για το έτος 2022.25/2023
20Έγκριση  υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών για την κοπή και χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Μελανθίου.26/2023
21Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στον Δήμο και στα ΝΠΙΔ του.27/2023
22Ανανέωση των συμβάσεων τριών (3) εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος μακροχρόνια  ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΔΥΠΑ.28/2023
23Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού 2024-2027.29/2023
24Έγκριση ετήσιας συνδρομής στην τοπική εφημερίδα «Καστοριανή Εστία».30/2023
25Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.31/2023