Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 20-02-2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 20/02/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1547/16-02-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016 για το έτος 2023.23/2023
2Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 445.000,00  ευρώ  με Φ.Π.Α και ορισμός επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.24/2023
3Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς» προϋπολογισμού 500.000,00  ευρώ  με Φ.Π.Α και ορισμός επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.25/2023
4Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Άργους Ορεστικού, ΤΚ Μελανθίου» προϋπολογισμού 745.000,00    ευρώ  με Φ.Π.Α και ορισμός επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.26/2023
5Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση 1 Φ/Σ με πολυτελείας στον Υ/Σ 1 2 στο Ανθηρό», προϋπολογισμού 48,36 €.27/2023
6Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου:«Παραλλαγή μετατόπιση δικτύου Χ/Τ στον Υ/Σ 112 Άργους Ορεστικού λόγω παρεμπόδισης», προϋπολογισμού 974,21 €.28/2023
7Σύσταση παγίας προκαταβολής των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Άργους Ορεστι­κού οικ. έτους 2023.29/2023
8Σύσταση και ορισμός υπαλλήλου διαχειριστή παγίας προκαταβολής Δήμου Άργους Ορεστι­κού οικ. έτους 2023.30/2023
9Έγκριση κίνησης οχημάτων εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.31/2023
10Έγκριση μετακίνησης αιρετών.32/2023