Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τετάρτη 1/3/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη, ΤΚ Κωσταραζί­ου», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.33/2023
2Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Αμμου­δάρας» , προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ.34/2023
3Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογι­σμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022.35/2023
4Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.36/2023
5Ανάθεση εντολής σε νομικό για τη μεταγραφή της υπ’ αριθμ. ΚΗ6286/1978 απόφα­σης που περιλαμβάνει τριάντα δύο εκτάσεις της Κοινότητας Μελανθίου στο Υποθη­κοφυλακείο Νεστορίου.37/2023
6Ανάθεση εντολής σε νομικό για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Τριμελές Διοικητι­κό Εφετείο Θεσσαλονίκης στη συζήτηση της εις βάρος του με αριθμό ΕΦ1119/04.10.2022 έφεσης.38/2023
7Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και αιτιολόγησης προσφοράς μειο­δότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: “Εργασίες αλλαγής χρή­σης νομίμως υφιστάμενου κτιρίου από στέγαστρο σφαγής ζώων σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου”.39/2023
8Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.40/2023
9Έγκριση μετακίνησης αιρετών.41/2023