Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 04/7/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 04/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6192/30-6-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Καθορισμός όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης Άργους Ορεστικού»161/2022
2Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».162/2022
3Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη».163/2022
4Επικύρωση απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί μείωσης της αμοιβής του αναδόχου του έργου: «Υδροδότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων περιοχής κόμβου Εγνατίας» για μη ουσιώδη ελαττώματα.164/2022
5Έγκριση της αριθ. 20/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. περί 3ης αναμόρφωσης του προ­ϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2022.165/2022
6Ανάθεση εντολής σε νομικό.166/2022