Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε τη Δευτέρα 3/4/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 5ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού», εκτιμώμενης αξίας 201.330,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).51/2023
2Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγηση προσφοράς) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Αμμουδάρας», προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ.52/2023
3Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Μελανθίου» προϋπολογισμού 745.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.53/2023
4Έγκριση και τρόπος διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023».54/2023
5Έγκριση και τρόπος διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023».55/2023
6Ανάθεση εντολής σε νομικό.56/2023
7Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.57/2023
8Έγκριση του 5ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για τη προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού», εκτιμώμενης αξίας 201.330,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).58/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 3/4/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3034/30-04-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.