Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 2/5/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση 4 Φ/Σ σε ήδη υπάρχοντες στύλους στο Δ.Δ. Λαχανοκήπων», προϋπολογισμού 193,46 €.62/2023
2Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη, ΤΚ Κωσταραζίου», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).63/2023
3Καθορισμός όρων της δημοπράτησης του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλέσαβο) έως τη γέφυρα Αμμουδάρας»και ορισμός της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της.64/2023
4Αποδοχή απόφασης ένταξης, καθορισμός συστήματος δημοπράτησης, καθορισμός όρων δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την μονάδα Ιαματικής θεραπείας “Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας” του Δήμου Άργους Ορεστικού», ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».65/2023
5Αποδοχή απόφασης ένταξης, καθορισμός συστήματος δημοπράτησης, καθορισμός όρων δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου α) αποθεραπείας και αναζωογόνησης λουόμενων Ιαματικών λουτρών Αμμουδάρας β) χώρου στέγασης του Προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”»,ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».66/2023
6Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης: «Επέκταση και βελτίωση περιπατητικών διαδρομών στις Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη και Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 245.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στον Άξονα: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του προγράμματος “Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” στο πλαίσιο της με κωδικό ΤΑ-01 πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έγκριση της σχετικής μελέτης.67/2023
7Έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Αμμουδάρας» προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ.68/2023
8Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.69/2023
9Έγκριση μετακίνησης αιρετών.70/2023
10Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στον Δήμο  Άργους Ορεστικού» και αποδοχή των όρων ένταξής της στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021.71/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 2/5/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3913/28-04-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού