Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 11/4/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.59/2023
2Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με Α/Α διαγωνισμού 195815.60/2023
3Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου:  Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού, προϋπολογισμού 445.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α με Α/Α διαγωνισμού 195812.61/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 11/4/2023, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3324/7-04-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.