Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε τη Δευτέρα 22/5/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) του έργου:  «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 445.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).74/2023
2Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).75/2023
3Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού»,  προϋπολογισμού 2.759.826,98 ευρώ.76/2023
4Αποδοχή της επιχορήγησης από το Πράσινο Ταμείο για την πράξη “Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού (πρώην Δήμος Ορεστίδος)”,  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής  της  και των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης προσφορών του σχετικού διαγωνισμού.77/2023
5Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση 4 Φ/Σ σε ήδη υπάρχοντες στύλους στο Δ.Δ. Λαχανοκήπων», προϋπολογισμού 193,46 €.78/2023
6Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επαύξηση ισχύος από 55,0 kVA σε 135 kVA της παροχής με αριθμό 27835697-01 στη διεύθυνση Παπουτσίδη 1 Άργος Ορεστικό (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων)», προϋπολογισμού 2.292,18 €.79/2023
7Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.80/2023
8Έγκριση μετακίνησης αιρετών.81/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 22/5/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4685/18-5-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.