Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 11/7/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 11/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6449/0707-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022167/2022
2Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2023.168/2022
3Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγησης προσφο­ρών) του έργου: «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 96.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).169/2022
4Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».170/2022
5Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού».171/2022
6Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το Κλειστό Γυμναστήριο του Άργους Ορεστικού»172/2022