Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 18/7/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:  18/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6735/14-07-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση  του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού».173/2022
2Καθορισμός όρων δημοπράτησης  του έργου: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)», έγκριση μελέτης και ορισμός της επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.174/2022
3Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την υποβολή πρότασης ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας» του Υπουργείου Εσωτερικών  του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης του Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού»  Προϋπολογισμού: 3.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 175/2022
4Έγκριση μετακίνησης αιρετών.176/2022
5Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολιών μονάδων.177/2022
6Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Μετατόπιση επίτονα χαμηλής τάσης στο Δ.Δ. Ασπροκκλησιάς», προϋπολογισμού 255,64 €.178/2022
7Έγκριση του 3ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 1.267.366,90€ πλέον ΦΠΑ 24%.179/2022
8Έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 και 12m3», προϋπολογισμού 233.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%180/2022