Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 20/7/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:  20/07/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6792/15-07-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Μετατόπιση επίτονα χαμηλής τάσης στο Δ.Δ. Ασπροκκλησιάς», προϋπολογισμού 255,64 €.181/2022
2Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023», προϋπολογισμού  81.145,35€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.182/2022