Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 05/09/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:  05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8321/01-09-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 1ου πρακτικού της υπ’ αρ. 190661 δημοπράτησης του έργου: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου (όρια Νομού)», προϋπολογισμού 214.516,13 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).212/2022
2Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (ελέγχου δικαιολογητικών & κατακύρωση) του έργου: «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 96.774,19 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%).213/2022
3Έγκριση του 1ου και του 2ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων έτους 2023», προϋπολογισμού  588.375,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).214/2022
4Έγκριση του  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού».215/2022
5Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επαύξηση ισχύος από 8,0 kVA σε 25,0 kVA της παροχής με αριθμό 27811025-01 στη διεύθυνση Αμμουδάρα Καστοριάς (κοινοτικό κτίριο)», προϋπολογισμού 506,55 €.216/2022
6Αποδοχή δωρεάς φορτηγού από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.217/2022
7Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 (Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»)  για τη χρηματοδότηση της δράσης «Εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» στον Δήμο Άργους Ορεστικού και αποδοχή των όρων της σχετικής πρόσκλησης.218/2022
8Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς  για την υλοποίηση του έργου: «Αποχιονισμός Επ. Οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού για τα έτη 2023-2024», προϋπολογισμού  50.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).219/2022
9Πρόσληψη προσωπικού έως 15 ημέρες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού.220/2022
10Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτε­λέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δή­μου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου  2022.221/2022
11Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022222/2022
12Ανάθεση εντολής σε νομικό.223/2022
13Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στον Κ.Α. 00.6433.001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»224/2022
14Έγκριση μετακίνησης αιρετών.225/2022