Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 06/06/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης:

06/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 5148/26-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοσίων υπηρεσιών-Πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού».137/2022
2Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».138/2022
3Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».139/2022
4Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»140/2022
5Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ  5069384 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», έγκριση της 11/2020 μελέτης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» και καθορισμός του συστήματος δημοπράτησης.141/2022
6Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού», ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020.142/2022
7Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2023» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της.143/2022
8Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.144/2022
9Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης εκμίσθωσης Δημοτικού Ξενώνα Βογατσικού και αγροτεμαχίων σε οικισμούς του Δήμου.145/2022
10Έγκριση εκτέλεσης έργων – εξειδίκευση πιστώσεων για επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού.146/2022
11Έγκριση μετακίνησης αιρετών.147/2022