Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προς επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προς επιλογή Αναδόχου για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού (πρώην Δήμος Ορεστίδος)».

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00 € συν ΦΠΑ: 7.200,00 €).

Η έναρξη της Σύμβασης ορίζεται από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης http :// www . promitheus . gov . Gr . του άνω συστήματος (α/α συστήματος 198537).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13/07/2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 27/7/2023 και ώρα 1:00 μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στην διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., http://www.promitheus.gov.gr. Η μελέτη και η διακήρυξη έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού στη διεύθυνση (URL) http :// www . argosorestiko . gr / στη διαδρομή: Διαγωνισμοί- Προκηρύξεις.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) με σκοπό να προσδιοριστούν τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμο μετακινήσεων στην αρχή της «Προσβάσιμης Αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129) υφίσταται ανάγκη εκπόνησης προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των

πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων των ΟΤΑ, υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2023.

————————————————————————————————————————–

Πατήστε εδώ για να δείτε τον φάκελο του διαγωνισμού.