Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΜΕΤΡΟ 19

«Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Άργους Ορεστικού διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0010902844, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 185533, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.argosorestiko.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1-2-2022 ημέρα Τρίτη, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4-2-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Το έργο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό  178.441,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό  37.180,62 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), κατηγορία ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό  26.313,59€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 19/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Άργους Ορεστικού, ανέρχεται στο ποσό των 241.935,48 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 300.000.00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου «Έργα (χαμηλότερη τιμή) κάτω των ορίων».

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίς έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 4.838,71 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Άργους Ορεστικού. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δέκα (10) μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα ημερολογιακοί μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής μέχρι 15 % του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρου 150 του ν. 4412/2016 και η εγγύηση προκαταβολής υπολογίζεται βάσει του άρθρου 72   παρ. 1δ  του ν.4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV: 45112700-2 (Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου).

KωδικόςΝUTS: EL 532.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δικαιούχου Δήμου Άργους Ορεστικού, αρμόδιοι υπάλληλοι: Παπαντίνας Γεώργιος (τηλ.: 2467351325 Φαξ: 2467351346), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Άργος Ορεστικό, 23/12/2021
Ο  νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου  
 
  Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου Δήμαρχος Άργους Ορεστικού

Πατήστε εδώ να δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου του διαγωνισμού