Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της ΔΕ Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2023 προϋπολογισμού 79.988,78 € με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Άργους Ορεστικού με CPV-44111000-1 (άμμος, ασβέστης, τσιμέντο, πλίνθοι, κεραμίδια, πρόσμικτα κονιαμάτων) την προμήθεια σκυροδέματος με CPV: 44114100-3 και την προμήθεια αδρανών υλικών με CPV: 14212200-2.

Η προμήθεια θα γίνει για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντηρήσεως και μικροέργων του Δήμου.

Περιέχει τα εξής ΤΜΗΜΑΤΑ

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  • ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
  • ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ.

Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων ειδών περιγράφονται στην μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας και περιέχεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.988,78 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 64.507,08 ΦΠΑ : 15.481,69)

Σημειώνεται πως οι ποσότητες των ειδών που αναγράφονται στους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν τον Δήμο. Επίσης, οι τιμές που προσφέρονται από τους προμηθευτές, με το έντυπο προσφοράς, είναι δεσμευτικές, ανεξαρτήτου ποσοτήτων που αναγράφονται στους πίνακες ενδεικτικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Αυτό διότι οι ποσότητες προμήθειας για κάθε είδος, προκύπτουν με βάση τις καθημερινές ανάγκες του Δήμου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2023, με δυνατότητα παράτασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.988,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και διαιρείται στα παρακάτω τμήματα :

Α/ΑΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΫΠΟΛ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕ ΦΠΑ€
1ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ28.228,0535.002,78
2ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ20.150,0024.986,00
3ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ16.129,0320.000,00
ΣΥΝΟΛΟ64.507,0879.988,77

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/05/2023 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

την 10/05/2023 και ώρα 15:00 ημέρα Τετάρτη, καταληκτική μέρα και ώρα.

Πατήστε εδώ να δείτε λεπτομερώς τη σχετική διακήρυξη.