Προμήθεια συστήματος βελτίωσης, αναβάθμισης υποδομών δικτύου ύδρευσης, εξοικονόμησης ενέργειας και διασφάλισης επάρκειας νερού Δήμου Άργους Ορεστικού

E.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

542.080 ΕΥΡΩ

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παραμετροποιημένου  λογισμικού συστήματος στο υφιστάμενο κεντρικό σύστημα ελέγχου μέσω του οποίου θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης του δήμου και θα ενημερώνουν το σύστημα για εντοπισμό διαρροών, υδατικά αποθέματα, ισοζύγιο νερού, κατανάλωση νερού, και παρακολούθηση ποιότητας.