Προμήθεια τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετρίας αντλιοστασίων σταθμών και δεξαμενών άρδευσης

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013

61.500 ΕΥΡΩ