ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 409.510,00€ με ΦΠΑ

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024″ προϋπολογισμού 409.510,00€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Για τον Δήμο Άργους Ορεστικού η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2024 του δήμου, θα καλυφθεί από δημοτικά έσοδα, ΕΣΠΑ των παιδικών σταθμών και χρηματοδότηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
Αντίστοιχα οι δαπάνες για τα νομικά πρόσωπα θα βαρύνουν τις πιστώσεις του αντίστοιχου Φορέα του έτους 2024 και θα καλυφθούν από έσοδα των νομικών προσώπων.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης έτους 2024, για την κίνηση των οχημάτων και την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων, του συνόλου των Υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Άργους Ορεστικού, των παιδικών σταθμών καθώς και των Νομικών του Προσώπων: 1. του ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.) 2. Της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού 3.
Της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 12 μήνες από 01/01/2024 έως 31/12/2024, με δυνατότητα παράτασης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 409.510,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και διαιρείται σε ΤΜΗΜΑ Α (πετρέλαιο θέρμανσης) και ΤΜΗΜΑ Β (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη).

Πατήστε εδώ να δείτε λεπτομερώς τη σχετική διακήρυξη.