ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.036,98€ με ΦΠΑ

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023 προϋπολογισμού 60.036,98€ με ΦΠΑ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης με CPV-44115200-1 και 39350000-0, για την χρήση τους από την Δ.Ε. Άργους Ορεστικού του Δήμο ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31/12/2023, με δυνατότητα παράτασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.036,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και διαιρείται στα παρακάτω τμήματα :

Α/ΑΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΫΠΟΛ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕ ΦΠΑ €
1ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ8.080,9710.020,40
2ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ40.335,9550.016,58
ΣΥΝΟΛΟ48.416,9260.036,98

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/05/2023 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

την 08/05/2023 και ώρα 15:00 ημέρα Δευτέρα, καταληκτική μέρα και ώρα.

Πατήστε εδώ να δείτε λεπτομερώς τη σχετική διακήρυξη.