Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  17 Δεκεμβρίου 2021.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  11746
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 22 του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’)

α/αΘΕΜΑ
1Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022.

          Η διαδικασία της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και β)της ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/2021 (ΦΕΚ 5816/Β/11-12-2021).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για το ανωτέρω θέμα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γίνεται μνεία ότι παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της ανωτέρω συνεδρίασης του Δ.Σ.  τηλεδιάσκεψης ζωντανά   μέσω  συνδέσμου (hyperlink)  ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης  Βακόπουλος