Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Καθαρισμός ρέματος “Ρικούσκα” στα τμήματα από Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας έως εκβολή στον ποταμό Αλιάκμονα και από πηγές Ασπρονερίου έως γέφυρας Ασπροκκλησιάς»

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των κάτωθι νομοθετημάτων όπως ισχύουν:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/10) περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/10) περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής Δήμων.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
 5. Την παρ. 4α του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
 6. Το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Άργους Ορεστικού οικ. έτους 2022.
 7. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010778584 2022-06-21
 8. Την με αριθ. πρωτ.5723/20-6-2022(ΑΔΑΜ: 22REQ010778692 2022-06-21, ΑΔΑ: 67ΤΟΩΞ7-11Γ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία έχει εγκριθεί η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους 74.400,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Άργους Ορεστικού οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα σε βάρος του κωδικού Κ.Α.Ε. 64.7326.04.
 9. Τη θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μελέτη (7/2022) του έργου «Καθαρισμός ρέματος “Ρικούσκα” στα τμήματα από Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας έως εκβολή στον ποταμό Αλιάκμονα και από πηγές Ασπρονερίου έως γέφυρας Ασπροκκλησιάς».
 10. Τη με αρ. πρωτ. 5824/22-6-2022 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ότι με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του παρόντος έργου, η συνολική αξία των απευθείας αναθέσεων συμβάσεων έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των πιστώσεων των έργων του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού οικον. έτους 2022, συνεπώς το εν λόγω έργο μπορεί να ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 11. Την ανάγκη άμεσης υλοποίησης του έργου «Καθαρισμός ρέματος “Ρικούσκα” στα τμήματα από Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας έως εκβολή στον ποταμό Αλιάκμονα και από πηγές Ασπρονερίου έως γέφυρας Ασπροκκλησιάς».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνουμε τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός ρέματος “Ρικούσκα” στα τμήματα από Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας έως εκβολή στον ποταμό Αλιάκμονα και από πηγές Ασπρονερίου έως γέφυρας Ασπροκκλησιάς», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Β. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρέματος “Ρικούσκα” στα τμήματα από Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας έως εκβολή στον ποταμό Αλιάκμονα και από πηγές Ασπρονερίου έως γέφυρας Ασπροκκλησιάς», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, τηρούμενων των προδιαγραφών της μελέτης του έργου.

Γ. Ανακοινώνουμε τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την απευθείας ανάθεση του παραπάνω έργου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης του Δημάρχου καθώς και τους όρους ανάθεσης του παραπάνω έργου