Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ στις 15/06/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …………………………………….
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργος Ορεστικό,  14 Ιουνίου 2021
Αριθ. Πρωτ:    5024
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 13:00 και θα λήξει στις 14:00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση της αστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΞΟΔΟΣ».
2Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να  αποστείλουν την ψήφο τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p.petridis@argosorestiko.gr ή μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι ο Δήμος θα πρέπει να απαντήσει εγκαίρως στα αιτήματα: α) της αστικής εταιρείας ΔΙΕΞΟΔΟΣ» περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου και β) της Ομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» σχετικά με την παραχώρηση χώρου του Δήμου για την πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης/ Άρθρο 67 -Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου».

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης  Βακόπουλος