Πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 18/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 14 Δεκεμβρίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
13462
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό) τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: “Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Άργους Ορεστικού”.
3Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συμπληρωματικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού”.
4Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού»
5Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού δεξαμενής Αμπελοχωρίου».
6Επικύρωση ειδικής διαταγής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τον ανάδοχο του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/Άργους Ορεστικού».
7Γνωμοδότηση του Δήμου για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 15.248,59τ.μ.από το αριθμ.-319στ – στο αγρόκτημα Άργος Ορεστικού για ανοιχτού θερμοκηπιακού τύπου καλλιέργεια καθώς επίσης και την κατασκευή αγροτικής αποθήκης.
8Γνωμοδότηση του Δήμου για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος έκτασης 15.161,00τ.μ. από το αριθμ.-1019- διαθέσιμου τεμαχίου στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού.
9Γνωμοδότηση του Δήμου για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος έκτασης 12.530,00τ.μ. από το αριθμ.-319στ- διαθέσιμου τεμαχίου στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού
10Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
11Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού.
12Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και έγκριση εικοσιτετράωρης και επταήμερης απασχόλησης, κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, των υπαλλήλων του Δήμου Άργους Ορεστικού.
13Καθορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.
14Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Ψήφιση Ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης, Προσάρτημα του Ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. της 12ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022».
15Παράταση της εκμετάλλευσης των συστάδων 1Γ και 2Γ του Δημοτικού Δάσους της Κοινότητας Γέρμα του Δήμου Άργους Ορεστικούτου έτους 2022, από 16/12/2023 έως και 16/12/2024.
16Μετατροπή του ξυλώδους όγκου των συστάδων 1Γ και 2Γ του Δημοτικού Δάσους της Κοινότητας Γέρμα του Δήμου Άργους Ορεστικού, του διαχειριστικού έτους 2022-2023.
17Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
18Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (διευθυντές σχολικών μονάδων).
19Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλε­κτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Καράτζιος