Πρόσκληση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/3/2022.

ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  22 Μαρτίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  2603
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει αύριο Τετάρτη, 23 του μηνός Μαρτίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα σύμφωνα με τις δια­τάξεις του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’)

α/αΘΕΜΑ
1Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2022 απόφασης του Δ.Σ.  περί πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους κάτωθι λόγους:

         Με την υπ’ αρ. 15/2022 απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2022. Η απόφαση αυτή απεστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας προς έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αρ. πρωτ. 29882/21-3-2022 απαντητικό έγγραφο της ως άνω αναφερόμενης υπηρεσίας προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφαση τους Δ.Σ. Για την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης του Σώματος για την αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

        Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18.03.2022 (ΦΕΚ 1302/18.03.2022 τεύχος Β’).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου    

  Αλέξανδρος Καράτζιος