Πρόσκληση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/04/2022.

ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  26 Απριλίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  3647
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την Παρασκευή, 29 του μηνός Απριλίου 2022 και ώρα 11 π.μ. για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα σύμφωνα με τις δια­τάξεις του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’)

α/αΘΕΜΑ
1Μεμονωμένη- σημειακή τροποποίηση του ισχύοντος σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού στο οικοδομικό τετράγωνο Γ264Β.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους κάτωθι λόγους:

         Για το έργο: «Κλειστό Κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού» έχει αναδειχτεί ανάδοχος και έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση από τα μέσα Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών  κατασκευής του έργου απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας Δόμησης Καστοριάς προκειμένου αυτή να εκδοθεί απαιτείται η παρούσα έγκριση της πρότασης τροποποίησης.

        Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022  (ΦΕΚ 1882/2022 τεύ­χος Β’) και δ) της υπ’ αρ. πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ. 6325/18-4-2022 εγκυκλίου (76η) του ΥΠΕΣ.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου      Αλέξανδρος Καράτζιος