Πρόσκληση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/6/2022.

ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  8 Ιουνίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  5357
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει σήμερα Τετάρτη, 8 του μηνός Ιουνίου 2022 και ώρα 3 μ.μ. για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα σύμφωνα με τις δια­τάξεις του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011τεύχος Β’)

α/αΘΕΜΑ
1Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε  δημότη για την αντιμετώπιση  αιφνίδιας, απρόβλεπτης και εξαιρετικά σοβαρής ανάγκης (άρθρο 202 του Ν. 3463 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»).

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι η εν θέματι ανάγκη  ήταν απρόβλεπτη και για την αντιμετώπιση της πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση.

        Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67παρ. 5 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου