Πρόσκληση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/1/2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  18 Ιανουαρίου 2022.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  373
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σήμερα Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα λήξει στις 14:30, για τη λήψη απόφασης στο  θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Έναρξη διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κωσταραζίου.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι η έκδοση άδειας λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κωσταραζίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η δομή αυτή να μπορεί να λειτουργήσει και όσο γρηγορότερα γίνει αυτό  τόσο γρηγορότερα θα ωφεληθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δημότες και ο Δήμος.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 67)  και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ. 705/17.01.2022 (72η).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

     Αλέξανδρος Καράτζιος