Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ την Τετάρτη 18/1/2023 και ώρα 14:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 17 Ιανουαρίου 2023.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ: 
498
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 και  του άρθρου 3  του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. (ΥΠ.ΕΣ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:

α/αΘΕΜΑ
1Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.
2Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
3Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους κάτωθι λόγους:

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 89519/23-12-2022 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το έργο «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού Δήμου Άργους Ορεστικού)» εντάχθηκε  στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769).  Σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο μέχρι την 31/01/2023, θα πρέπει να έχει αναρτηθεί περίληψη διακήρυξης του εν λόγω έργου. Κατά συνέπεια επείγει η λήψη απόφασης για την συμπερίληψη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου ώστε στη συνέχεια να υπάρχει επαρκής χρόνος για να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για την ανάρτηση της σχετικής διακήρυξης.

Επίσης, όσον αφορά  το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα αν θα ικανοποιήσει αιτήματα παραχώρησης χρήσης δημοτικών χώρων γιατί αυτά αφορούν εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί από τους αιτούντες για τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου    

Αλέξανδρος Καράτζιος