Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 15:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  19Οκτωβρίου 2021.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  10427
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σήμερα Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα λήξει στις 15:30, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Αίτημα της ΕΛΣΤΑΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ για την παραχώρηση κατά χρήση του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.

        Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι το εν θέματι αίτημα υποβλήθηκε μόλις σήμερα και είναι αδύνατη η εξέτασή του σε επόμενη τακτική συνεδρίαση του Σώματος αφού αφορά την παραχώρηση κατά χρήση του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού για την Κυριακή 21/11/2021.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) και δ) της υπ’ Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/ΟΙΚ.21100/08-11-2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ (66η εγκύκλιος).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  3. Οι κυρίες και οι κύριοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου.
  • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.