Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής -Τετάρτη 01/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 1 Δεκεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  10821
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σήμερα Τετάρτη1Δεκεμβρίου 2021 σε κατεπείγουσαδια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 14:30 για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι εν μέρει αφορά τη μετακίνηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 140 του Ν. 3463 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” η έγκρισή της πρέπει να γίνει πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401) και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021 (67η).

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου