Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα 07/12/2021 και ώρα 15:30.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 7 Δεκεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  11097
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 15:30  για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
2Ανάθεση εντολής σε νομικό.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι:

α) Μετά την τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού και εν όψει του κλεισίματος του τρέχοντος  οικονομικού έτους προέκυψαν επιπλέον ανάγκες που απαιτούν την εκ νέου  αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

β)  Μετά την  έκδοση των υπ’ αριθμ. 5/2021 και 6/2021 πράξεων της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Καστοριάς που αφορούν: α) τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 868.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και β) τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού Tracker 300Kw», προϋπολογισμού 783.870,96 ευρώ με ΦΠΑ, απαιτείται η άμεση  λήψη απόφασης για την ανάθεση εντολής σε νομικό προκειμένου να αναλάβει την εκπροσώπηση του Δήμου με τη  σύνταξη και υποστήριξη (του Δήμου) δύο (2) προσφυγών για την ανάκληση των ως άνω πράξεων ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5673)    και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ. 22678/06.12.2021 (68η).  

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

              Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου