Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, 07/12/2021 και ώρα 16:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό,  7 Δεκεμβρίου 2021.
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ         Αριθμ. Πρωτ:  11056
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, ΠΡΟΣ:
Τ.Κ. 522 00Αποδέκτες πίνακα διανομής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σήμερα Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021 σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα λήξει στις 16:30, για τη λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Λήψη απόφασης για την  παραχώρηση κατά χρήση του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού στην Τ. Ε. του ΚΚΕ  Καστοριάς-Βοΐου.
2Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
3Καθορισμός αμοιβής νομικού.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως διότι:

  1. Η παραχώρηση του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού αφορά εν μέρει την αυριανή ημέρα (Τετάρτη 8/12/2021) οπότε είναι αδύνατο να συζητηθεί σε επόμενη τακτική συνεδρίαση του Σώματος.
  2. Μετά την τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού και εν όψει του κλεισίματος του τρέχοντος  οικονομικού έτους προέκυψαν επιπλέον ανάγκες που απαιτούν την εκ νέου  αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
  3. Μετά την  έκδοση των υπ’ αριθμ. 5/2021 και 6/2021 πράξεων της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Καστοριάς που αφορούν: α) τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 868.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και β) τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού Tracker 300Kw», προϋπολογισμού 783.870,96 ευρώ με ΦΠΑ, απαιτείται η άμεση  λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής του νομικού που θα  αναλάβει την εκπροσώπηση του Δήμου με τη  σύνταξη και υποστήριξη (του Δήμου) δύο (2) προσφυγών για την ανάκληση των ως άνω πράξεων ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5673)    και δ) της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ. 22678/06.12.2021 (68η).

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν  να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  3. Ο κ.  Πρόεδρος της Κοινότητας Άργους Ορεστικού
  • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητι­κών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής και  γ) Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.