Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 17 Δεκεμβρίου 2021.
 Αρ.  Πρωτ.:  11748
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα: 

1Ανάθεση εντολής σε νομικό.

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους κάτωθι λόγους.

Με την υπ’ αρ. 238/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Παναγιώτη Βακόπουλο η εκπροσώπηση του Δήμου με τη σύνταξη και υποστήριξη δύο (2) προσφυγών για την ανάκληση των υπ’ αριθμ. 5/2021 και 6/2021 πράξεων της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Καστοριάς που αφορούν: α) τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 868.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και β) τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού Tracker 300Kw», προϋπολογισμού 783.870,96 ευρώ με ΦΠΑ.

            Πέρα των ανωτέρω απαιτείται η λήψη απόφασης ώστε να ανατεθούν στον ανωτέρω νομικό και τα εξής:

·         παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας προκειμένου να παρασταθεί την 21.12.2021, ενώπιον του Τμήματος VIIτου Ελεγκτικού Συνεδρίου ή και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο και να εκπροσωπήσει τον Δήμο με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου  κατά την συζήτηση των ανωτέρω προσφυγών ενεργώντας για την υποστήριξή του Δήμου όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις.

·         Να υποβάλλει υπομνήματα, προτάσεις, ή σημειώματα, να καταθέτει και να λαμβάνει παντός είδους έγγραφα για τη συγκεκριμένη υπόθεση και γενικώς να ενεργεί ό, τι απαιτείται για την περαίωση της παραπάνω υπόθεσης.

·         Να παραλαμβάνει για λογαριασμό του Δήμου ενδεχόμενες πράξεις επιστροφής παραβόλων και να ενεργεί τα νόμιμα για την είσπραξή τους.

Δεδομένου ότι έχει ορισθεί η συζήτηση των δυο συγκεκριμένων πράξεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 21 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η λήψη σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής πριν την ως άνω αναφερθείσα ημερομηνία.

Η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, β) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 77146/11-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5816). 

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

              Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου