Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/02/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ………………………………………………………………………
Άργος Ορεστικό, 23Φεβρουαρίου 2022.
 Αρ.  Πρωτ.:  1645
Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022  σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρία­ση, η οποία θα ξε­κινήσει στις 11:00 π.μ.  για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1Έγκριση ή μη: α) της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη, ΤΚ Κωσταραζίου» και β) της υποβολής πρότασης για την ένταξη ομώνυμης πράξης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020».
2Έγκριση ή μη: α) της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού» και β) της υποβολής πρότασης για την ένταξη ομώνυμης πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020.
3Έγκριση ή μη: α) της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς» και β) της υποβολής πρότασης για την ένταξη ομώνυμης πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020.
4Έγκριση ή μη: α) της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Μελανθίου» και β) της υποβολής πρότασης για την ένταξη ομώνυμης πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020.
5Έγκριση ή μη: α) της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Αμμουδάρας» και β) της υποβολής πρότασης για την ένταξη ομώνυμης πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020».

Η συνεδρίαση προκαλείται εκτάκτως για τους κάτωθι λόγους:

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 5474/23-12-2021 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020(ΠΑΑ) 2014-2020» η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την ένταξη πράξεων στο   ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας») της Δράσης  4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ λήγει στις 28/02/2022. Με βάση τα ανωτέρω σε περίπτωση θετικής απόφασης για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να μεριμνήσουν για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των προτάσεων.

            Η διαδικασία της δια περιφοράςσυνεδρίασης για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω θέματα επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», β)  της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και ειδικότερα του άρθρου 10  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 766)   και δ) της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/202/οικ. 2684/21-2-2022  εγκυκλίου (75ης) του ΥΠΕΣ.

Ο Πρόεδρος της

      Οικονομικής Επιτροπής

                 Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου